פרשת וירא - מעלת אברהם אבינו בעקדה

פרשת וירא 
מעלת אברהם אבינו בעקידה
"וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר" (בראשית יט, כז) במה נתייחד אברהם אבינו,
שהסכים למסור את נפש בנו על קידוש ה', על שאר ישראל אשר מסרו את נפשם
במהלך הדורות על קידוש ה'?

 הרב חנניה מלכה


וישכם אברהם בבוקר
 בסיפור עקידת יצחק נאמר "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר" (בראשית יט, כז), ממילים אלו דייקו שני ענקי עולם מהי המעלה העצומה שהתגלתה אצל אברהם אבינו בניסיון העקידה.

הזריזות
 בעל ה'תניא' מבאר כי עצם ביצוע העקידה לא הראה את מעלתו של אברהם אבינו, שהרי ה' בכבודו ובעצמו ציוהו על העקידה. מעלתו העצומה של אברהם אבינו נתגלתה במידת הזריזותשהייתה במעשה העקידה. שכן בכתוב נאמר "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר", כלומר אברהם הזדרז לקיים את הציווי של ה'. זאת למרות שציווי זה היה קשה במיוחד. אברהם היה יכול לקום כמה שעות מאוחר יותר בתקווה שאולי יחזור בו ה'  מציווי זה, אך מתוך אמונתו ודבקותו בה', הזדרז וקם השכם בבוקר.
זריזותו של אברהם אבינו לקיים את מצוות ה' לעקוד את בנו הראתה את רצונו העז, את חשקו וחפצו לקיים את דבר ה'.
וזו לשונו של בעל התניא:
"וזריזותו של אברהם אבינו עליו השלום היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם. כי העקידה עצמה אינה נחשבה כל כך לניסיון גדול לערך מעלת אברהם אבינו עליו השלום. שהרי ה' דיבר בו: קח נא את בנך. והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה', וה' לא דיבר בם. רק שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו" (תניא אגרת הקודש כא).


שלווה המעידה על ביטחון
 הרב אברהם יצחק הכהן זצ"ל מבאר כי מעלתו העצומה של אברהם אבינו בניסיון העקידה התגלתה בכך שהוא ישן בלילה שלפני העקידה. בכתוב נאמר "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר", משמע שאברהם אבינו, ערב לפני עקידת בנו, הלך לישון. כדי להגיע למצב שבו אפשר להירדם, למרות הידיעה שמחר ייעקד בנך, צריך להיות אדם שלם ביותר בביטחון ובאמונה שלמה בדבר ה' ובציוויו, וזה לשון קודשו:
"מנוחת הנפש של האב הקדוש, איתן האזרחי, לא נשבתה ושום רגש של כהות, של רישול ושל דכאות לא נתערב בהָמיית נפשו המטוהרה שנת ישרים במנוחה" (עולת ראיה ח"א).


לסיכום
 בניסיון העקידה התגלתה מידת אמונתו העצומה של אברהם אבינו הן בשלוותו והן בקבלת ציווי ה' בשמחה, דבר שבא לידי ביטוי ביכולתו לישון ערב לפני, והן בזריזות הנפלאה שהעידה על החשק הרב של אברהם אבינו לקיים את דבר ה'.