פרשת ויגש - משיח בן דוד ומשיח בן יוסף

פרשת ויגש
משיח בן דוד ומשיח בן יוסף
"וארבעים שנה קודם שיבא משיח בן דוד ששמו מנחם בן עמיאל יבא נחמיה בן חושיאל איש לאפרים בן יוסף ויעמוד בירושלם ויתקבצו אליו כל ישראל" (היכלות רבתי לט, א). מי הם 'משיח בן דוד' ו'משיח בן יוסף'? למה צריך את שניהם?
15:06 (5/12/13) הרב חנניה מלכה

 המקור לכך שיש שני משיחים
      
הגמרא במסכת סוכה מבארת את הפסוק "וְסָפְדָה הָאָרֶץ מִשְׁפָּחוֹת מִשְׁפָּחוֹת לְבָד, מִשְׁפַּחַת בֵּית דָּוִיד לְבָד" (זכריה יב, יב). שמדובר על ההספד שעתידים לעשות למשיח בן יוסף שייהרג. ולאחר מכן אומרת הגמרא "תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא: שאל ממני דבר ואתן לך...וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו: רבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים" (סוכה נב.).

מגמרא זו למדים אנו כי ישנם שני משיחים לישראל, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. גם במדרשמבואר שיהיו שני משיחים "משלחי רגל השור, זה משיח בן יוסף שנמשל לשור. וחמור, זה משיח בן דוד שנאמר עני ורוכב על חמור" (תנחומא בראשית, פ"א).

למה צריך שניים?

על עניין זה יש לשאול מספר שאלות:

א. למה צריך שני משיחים לישראל, מדוע לא די באחד?

 ב. מכיוון שהמשיח אמור לגאול אותנו, יש לברר איזה תפקיד יש לכל אחד ממשיחים אלו בתהליך הגאולה?

ג. מדוע משיח בן יוסף מגיע ראשון ורק אחריו מגיע משיח בן דוד?

לצורך הבנת עניינים אלו אנו נצרכים למספר הקדמות יסודיות.

גוף ונשמה

בסיפור בריאת אדם הראשון נאמר כי ה' ברא אותו משני מרכיבים שהם הופכיים זה לזה, חומר ורוח.

"וַיִּיצֶר יְהֹוָה אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם

א. עָפָר מִן הָאֲדָמָה

ב. וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיּיםִ" (בראשית ב, ז).

כל אדם מורכב מחומר ורוח ועליו להשתמש בשני מרכיבים אלו על מנת לממש את הייעוד שנתן לו ה' יתברך.

יש סתירה

אך ישנה בעיה 'קטנה' והיא שהחומר והרוח הם שני הפכים הסותרים זה את זה ומנוגדים זה לזה, ובדרך כלל מפריעים הם זה לזה. על פי רוב נמצא האדם במלחמה מתמדת בין הרוח לחומר, והוא צריך אט אט ללמוד לשלב ביניהם.

מורכבות עולמית

המודל של אדם הראשון הבנוי משני הפכים אלו הוא לא מודל של אדם אחד בלבד אלא הוא מודל של האנושות והבריאה כולה. בכל משפחה יש נפשות הנוטות יותר לרוח ויש הנוטות יותר לחומר. בכל חברה יש שיבחרו לעסוק במקצועות הקשורים לחומר ויש שיבחרו להיות אנשי רוח. וכן בעולם, ישנם עמים הנוטים יותר לרוח ויש הנוטים יותר לחומר.

המורכבות של חומר ורוח היא בעצם נמצאת בכל הבריאה כולה.

אחד אחד

כדי לתקן את שני הכוחות האלו (של החומר והרוח) בעם ישראל, צריך היה לתקן בתחילה כל כוח בנפרד ולאחר מכן לאחד בניהם. באופן כללי ניתן לומר כי משיח בן יוסף אמור לגאול את כוח החומר, ומשיח בן דוד צריך לגאול ולממש את כוחות הרוח.

יוסף ויהודה

יעקב אבינו נשא שתי נשים את רחל ואת לאה. על רחל נאמר שהייתה יפת תואר (יופי חומרי), ועל ולאה נאמר שעינה היו רכות (משהו פנימי יותר). "וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת וְרָחֵל הָיְתָה יְפַת תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה"(בראשית כט, יז). לאה ילדה את יהודה שממנו יצא דוד המלך שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. ומרחל נולד יוסף הצדיק שממנו עתיד לצאת משיח בן יוסף.

במהלך חייהם היה עימות בין בני לאה, שבראשם עמד יהודה, ובין בני רחל דהיינו יוסף. אפשר לחשוב שהסיפור הזה הוא סיפור על משפחה אחת מלפני אלפי שנים. אך אפשר ללמוד סיפור זה באופן אחר דהיינו שסיפור הזה מבשר על שני המשיחים העתידים להיות בעם ישראל כפי שנבאר.

יוסף - חומר, יהודה - רוח

יוסף - הוא גואל החומר, ויהודה - הוא גואל הרוח.

יוסף במהלך חייו גאל את החומר של העולם. הוא השתמש בצד החומרי של העולם בצורה נכונה, כפי שמבאר הכתוב, "וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ" (בראשית מב, ו).יוסף עסק בגאולת החומר. כאשר נפגש יוסף עם אחיו הוא אמר להם: "וְעַתָּה אַל תֵּעָצְבוּ וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם כִּי מְכַרְתֶּם אֹתִי הֵנָּה כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹהִים לִפְנֵיכֶם" (שם מה, ה). יוסף דואג למחיה. במשך שמונים שנה - מגיל שלשים, שעה שנתמנה למשנה למלך מצרים ועד מותו בגיל מאה ועשר, דאג יוסף לכלכלה נכונה של העולם.

יהודה לעומת זאת דאג לצד הרוחני, כמו שמבואר בתורה, "וְאֶת יְהוּדָה שָׁלַח לְפָנָיו אֶל יוֹסֵף לְהוֹרֹת לְפָנָיו גּשְׁנָה" (שם מו, כח) ומבאר רש"י במקום: "להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה". יהודה עסוק בענייני קודש, והרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה אומר שעניין זה רמז דוד המלך בתהילים "הָיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשׁוֹ (לענייני קודש) יִשְׂרָאֵל מַמְשְׁלוֹתָיו" (תהילים קיד, ב).

על מה התווכחו השבטים

ה"מאור ושמש" מבאר שעצם העובדה שעתידין להיות שני משיחים לא הייתה ידועה לשבטים, ולכן הייתה ביניהם מחלוקת. וזה לשונו:

"ונראה דהעניין הוא כך, כי משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, אין זה יכול להיות בלא זה ולשניהם אנו צריכין, אך השבטים לא הבינו זאת. יוסף ראה ברוח הקודש שממנו יצמח משיח, ויהודה ראה שממנו יצמח משיח. על כן היה מחלוקת ביניהם, שהשבטים רצו שמשיח יהיה משבט יהודה, ויוסף רצה שממנו יהיה, עד שהקב"ה עשה שלום ביניהם כמאמר הכתוב: "הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ונתתי עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו לאחד בידי" (מאור ושמש, פנחס).

אחאב ויאשיהו

שורש המאבק בין יוסף ליהודה הוא השוני בתפיסה בין אלו העוסקים בגאולת החומר לאלו העוסקים בגאולת הרוח.

בממלכת ישראל במהלך הדורות נחלקו צאצאי יהודה (ממלכת יהודה) מצאצאי יוסף (ממלכת אפרים שבא מיוסף). על אחאב האחראי על ממלכת אפרים נאמר שהיה איש מלחמה, שבכל מלחמותיו היה מנצח. הוא היה שר צבא לדוגמא. כאשר ירו עליו והוא גסס למוות, נשאר עומד במרכבה עד למותו על מנת לא להחליש את העם. (אך בענייני הרוח הוא היה גרוע ביותר, חטא והחטיא את ישראל). ואילו על עמיתויאשיהו שמלך על ממלכת יהודה נאמר, ש"כָמֹהוּ לֹא הָיָה לְפָנָיו מֶלֶךְ אֲשֶׁר שָׁב אֶל יְהֹוָה בְּכָל לְבָבוֹ"(מלכים ב כג, כה) (עסוק ברוח).

משיח בן יוסף קודם למשיח בן דוד

בתורה מצינו כי יוסף הצדיק קדם במלוכה ליהודה. גם שאול שבא מצאצאי יוסף קדם במלוכה לדוד המלך שהוא מצאצאי יהודה. נראה שמכאן חז"ל למדו כי משיח בן יוסף יקדם למשיח בן דוד והדברים מבוארים במספר מקומות:

"וארבעים שנה קודם שיבא משיח בן דוד ששמו מנחם בן עמיאל יבא נחמיה בן חושיאל איש לאפרים בן יוסף ויעמוד בירושלם ויתקבצו אליו כל ישראל" (היכלות רבתי לט, א).

"גאל לך אתה את גאולתי. דהא משיח בן יוסף אתי ויפרוק קדמאה (יבא ויגאל ראשון)(זוהר חדש מדרש רות).

"משיח בן יוסף יקדום למשיח בן דוד" (פרוש הגר"א לספרא דצניעותא, פ"ד).

בדרך הטבע, החומר נגאל בראשונה

משעת לידתו, בונה האדם בשלוש עשרה שנות חייו הראשונות את קומת החומר שלו. בשנים הראשונות הוא לומד להכיר את מערכות גופו ועסוק בעיקר באכילה ובשתייה. ולאחר מכן הוא מתוודע אל מעגלים חברתיים שונים: אחים, משפחה, חברים וכו'.

הוא אינו מצווה בגיל רך לקיים תורה ומצוות כיוון שעיקר תפקידו הוא לבנות את קומת החומר שבו. רק בגיל שלש עשרה מתחיל האדם לבנות את קומת הרוח על ידי קיום מצוות התורה. שתי הקומות נבנות בנפרד. בתחילה נבנית קומת החומר ולאחריה קומת הרוח.

תהליך דומה עובר על עם ישראל ברמה הלאומית. ראשית מגיע משיח בן יוסף ועימו בשורת הגאולה החומרית ואח"כ מגיע תורו של משיח בן דוד ועימו הגאולה הרוחנית.

העיסוק בחומר מסוכן

הגמרא שהבאנו לעיל מבארת שמשיח בין יוסף עתיד להיהרג. ואכן רבי חיים ויטאל מבאר ב"שער הכוונות" כי בשעה שהאר"י ז"ל עלה להשתטח על קברם של שמעיה ואבטליון בגוש חלב, הם הורו לו לכוון בתפילת שמונה עשרה במילים ו"וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ" להתפלל להשם יתברך על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעא. הסיבה לכך שמשיח בין יוסף אמור להיהרג היא מכיוון שהעיסוק בחומר הוא מסוכן, שכן ניתן להידרדר תוך כדי העיסוק בו. ולכן אנו מתפללים לה' שלא נדרדר מטה ברגע שניגאל בגאולה החומרית.

לסיכום

א. כל אדם מורכב מחומר ורוח.

ב. מטרת הבריאה היא שנשתמש בשני כוחות אלו בצורה נכונה.

ג. גם עם ישראל מורכב מכוחות העוסקים בגאולת החומר, ומכוחות העוסקים בגאולת הרוח.

ד. כמו שאצל האדם הפרטי כל כוח נבנה בהתחלה בנפרד כך גם ברמת העם.

ה. משיח בן יוסף מייצג את הגאולה החומרית ומשיח בן דוד מייצג את הגאולה הרוחנית.

ו. מכיוון שהעיסוק בחומר הוא מסוכן יש חשש שמשיח בן יוסף ימות. ולכן אנו מתפללים עליו שלא ימות.