ל''ג בעומר ר' שמעון בר יוחאי - חומר ורוח

ל"ג בעומר ר' שמעון בר יוחאי - חומר ורוח
"אַשְׁרֶיךְ שֶׁרְאִיתַנִי בְכָךְ, שֶׁאִלְמָלֵא לֹא רְאִיתָנִי בְכָךְ לֹא מָצָאתָ בִּי כָּךְ" (שבת לג:) מדוע לרשב"י ולרבי אלעזר בנו נעשה נס במערה רק לגבי אכילה (צמח להם עץ חרוב) ושתייה (נברא מעיין מים), ולא נעשה להם נס בעניין הבגדים?
הרב חנניה מלכה 18.5.14

מבנה האדם

בפרשיית בריאת האדם נאמר כי האדם הראשון נברא מחומר (עפר מן האדמה) ורוח (נשמה). מכיוון שחומר ורוח הם שני הפכים, כל אדם למעשה מורכב משני מרכיבים הופכייםולכן במהלך החיים כל אדם נמצא במלחמה מתמדת איזה חלק ינהיג אותו, החומר שבו או הרוח שבואנשי החומר בדרך כלל עוסקים כל ימיהם באיסוף קניינים חומריים מסוגים שונים. ואנשי הרוח על פי רוב עוסקים כל ימיהם להשיג חוכמה וקדושה.

הצדיקים מעל החומר

הצדיקים הם מעל החומר. החלק הרוחני שבהם הוא הדומיננטי אצלםרוחם מנהיגה את גופם והיא השלטת על מהלך חייהםהדבר בולט במיוחד אצל רבי שמעון בר יוחאי ואצל בנו רבי אלעזר.

ביטול החומריות

הגמרא (שבת לג:) מספרת שרשב"י דיבר בגנותם של הרומאיםהם רצו להורגו ולכן ברחו הוא ובנו למערהבמערה זו נעשה להם נס. גדל להם עץ חרוב ונברא להם מעיין מיםבגדים לא היו להם, ולכן הם היו מכוסים בעפר כל השבוע ולומדים עם אליהו הנביא שגילה להם את סודות התורהוביום השבת היו לובשים את הבגדים לכבוד שבת. לאחר שהם יצאו מהמערה היה גופו של רשב"י מחורר לגמרי, וכשהוא נכנס לבית המרחץ, ראה רבי פנחס בן יאיר את גופו, בכה והזיל דמעות שנפלו על גופו של רשב"י, ורשב"י צווח מכאב. אמר לו רבי פנחס בן יאיר: אוי לי שראיתיך בכך! - אמר לו רשב"י: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך - לא מצאת בי כך.

יש להקשות: מדוע ה' הטוב שברא בנס עץ חרוב ומעיין לא מצא לרשב"י ולבנו רבי אלעזר איזה פיתרון לבעיית הביגוד, עד כדי כך שהם היו צריכים להתכסות בעפר ולפורר את גופם?

ביטול החומר

יש לתרץ כי מכיוון שרשב"י במערה היה אמור לקבל מאליהו הנביא את כל האור הרוחני של תורת הסוד על מנת להעבירו לדורות הבאיםהוא היה צריך לבטל לגמרי את חלקי החומר שלו, את גופו, כדי שיהיה כלי שלם וזך לקבלת כל האור הרוחני לו הוא זכהולכן הגמרא מאריכה לספר כיצד גופו (שזה החלק החומרי שלו) נהרסוגם הוא בעצמו מעיד שאם גופו לא היה נהרס הוא לא היה מגיע לרמה הרוחנית הגבוהה שאליה הגיע. "אשריך שראיתני בכך, (שגופי חסר) שאילמלא לא ראיתני בכך - לא מצאת בי כך (רוחניות כל כך גבוהה)".

איך אפשר?

הגמרא מספרת (שם) שכאשר רשב"י ובנו יצאו מהמערה בפעם הראשונה, הם ראו אנשים חורשים וזורעים. הם אמרו עליהם שהם עוזבים חיי עולם (את לימוד התורה) ועוסקים בחיי שעה(בעבודת האדמה), וכל מקום שנתנו בו עיניהם, מיד נשרף.

ומעין זה מצינו בגמרא במסכת בברכות (לה:) שלשיטת רשב"י לא צריך לעבוד כלל, אלא לעסוק כל היום בתורה. ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי אחרים.

 

רשב"י היה אדם כל כך רוחני, שהרוח אצלו היא העיקר והחומר טפל לה, ולכן הוא לא יכול היה להבין כיצד יתכן שנבזבז את חיינו על ענייני החומרשכן הצדיק הנמצא במקומות רוחניים גבוהים כל כך לא יכול להבין כיצד יש אנשים שמרשים לעצמם להתרכז בחייהם בחלק החומרי.

לסיכום

היה עניין שגופו של רשב"י (החומר שלו) יתבלה על מנת שיוכל לקבל את אוצרות הרוח הגדולים של תורת הסוד.