פרשת קורח - קין וקורח

פרשת קורח - קין וקורח
"רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדשִׁים וּבְתוֹכָם יְהֹוָה וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל יְהֹוָה" בפרשתנו מסופר על מחלוקת קורח ועדתו עם משה רבנו ע''ה. למה זכה קורח שתיקרא פרשה על שמו? מה היה שורש הטעות של קורח? האם יש קשר בין קין לקורח? אם כן, מהו? מדוע בניו של קורח לא מתו?
הרב חנניה מלכה 19.6.14

סיפור המעשה
פרשתנו מספרת על מחלוקתם של קורח ועדתו עם משה רבנו, מחלוקת שבסופה פתחה האדמה את פיה ובלעה את קורח ועדתו. קורח טען כי "כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים" (במדבר טז, ג) ואין למשה רבנו סיבה להתנשא מעל כל העם. כאשר שמע משה את תלונת קורח, ענה לו שהם יעשו מעין מבחן שיוכיח מי מהם צודק. המבחן היה שהם (משה וקורח ועדתו) יקטירו קטורת לפני ה', והאיש אשר ה' יבחר בקטורת שלו הוא הקדוש, והאחר ימות. "כך אמר (להם משה) מתרה אני בכם שלא תחייבו עצמכם (מיתה), כי תדעו שהקטורת חביב לפני הקב"ה יותר מכל הקרבנות ובו נתון סם המות שבו נשרפו נדב ואביהוא, וכל מי שיבחר הקב"ה מכם (ממשה ומקורח ועדתו), הוא הקדוש, כלומר יצא חי, וכולכם אובדים" (דעת זקנים במדבר טז, ז).

לאחר שנבלעו קורח ועדתו באדמה, אמר ה' למשה שמהמחתות שלהם (הכלים ששמו בהם קורח ועדתו את הקטורת) ייעשו ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי המחתות הללו הן קדושות.

יש משהו

עצם העובדה שה' לא הרג את קורח ועדתו מיד, אלא נתן למבחן שביארנו לעיל להיעשות, וכמו כן העובדה שאיפשר שהם יקטירו לו קטורת, ולאחר מותם ציוה שיעשו ציפוי למזבח מהמחתות שלהם מוכיחים, כי ה' הבין שהיה כאן בֵירור מסוים שצריך היה להיעשות, ולכן הוא לא שלל את דברי קורח על הסף, ונתן לבירור להיעשות.

כמו כן, עצם העובדה שהתורה מקדישה לעניין פרשה שלמה שנקראת "פרשת קורח", מוכיחה לנו כי יש משהו נכון בתפיסה של קורח שאיתו צריך להתמודד, ואותו לברר. ומעין זה כתב הרב צדוק הכהן מלובלין, "וקורח טען כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו, ודבר שקר והבל לא נכתבו בתורה" (ולכן משמע שיש משהו בטענתו) (פרי צדיק, מאמר קדושת השבת). ובמקום אחר כתב הרב הנ"ל, "וכיון שנכתב זאת (טענת קורח) בתורה מסתמא האמת כן, דלא היה כותבה התורה דברי בדאי (שקר)שאמר קורח" (פרי צדיק שבועות, אות יח).

קורח וקין

כאשר אנו מעיינים בפרשת קורח ובסיפור קין והבל אנו מגלים כי קיים מכנה משותף בין שני סיפורים אלו. בשניהם מובא כי האדמה פצתה את פיה ולקחה משהו: בפרשתנו נאמר שהאדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח ועדתו, "וְאִם בְּרִיאָה יִבְרָא יְהֹוָה וּפָצְתָה הָאֲדָמָה אֶת פִּיהָ וּבָלְעָה אֹתָם...וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרְכוּשׁ"(במדבר טז, ל - לב).

ובסיפור קין והבל נאמר שהאדמה פצתה את פיה ולקחה את דמו של הבל, "וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת פִּיהָ לָקַחַת אֶת דְּמֵי אָחִיךָ מִיָּדֶךָ" (בראשית ד, יא).

כמו כן בשני סיפורים אלו מובא כי ה' לא שעה למנחתו של מישהו:

בפרשתנו ביקש משה מה' שלא ייפן אל מנחתם של קורח ועדתו, וכך היה: "וַיִּחַר לְמשֶׁה מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל יְהֹוָה אַל תֵּפֶן אֶל מִנְחָתָם(במדבר טז, טו), ובסיפור קין והבל נאמר שה' לא שעה למנחתו של קין, "וְאֶל קַיִן וְאֶל מִנְחָתוֹ לֹא שָׁעָה(בראשית ד, ה).

כמו כן יודעים אנו כי קין היה "איש האדמה" ואת קורח בלעה האדמה. דימויים משותפים אלו רומזים לנו כי ישנו קשר עמוק בין קורח לקין.

קין והבל - משה וקורח

כתב הנועם אלימלך בשם המקובלים כי קורח היה גלגול של קין והוא בא לתקן את אשר עיוות קין, וזו לשונו, "המקובלים כתבו שקורח היה גלגול קין לכך נאבד על ידי פתיחת הארץ כדי לתקן אשר פצתה האדמה את פיה לקחת דמי הבל אחיו, ולזה הוצרך קין להתגלגל בקורח לתקן זה" (נועם אלימלך).

וכן כתב השל"ה הקדוש: "וכבר נודע מה שאמרו המקובלים כי קורח הוא גלגול קין...ומשה הוא גלגול של הבל...ועתה קורח שעשה מחלוקת הגדול וחזר לסורו, אז הרגו משה ונתקיים שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כלומר אותו האדם עצמו שנהרג (הבל שהוא משה), הוא הרג את הורגו, וכן משה שהוא הבל, הרג את קורח שהוא קין. ומיתתו הייתה בבליעה (שפצתה הארץ את פיה) מידה כנגד מידה, כי (כמו ש) פצתה הארץ את פיה לבלוע דם הבל" (של"ה תורה אור, קורח).

עונשו של קורח

את קורח ועדתו בלעה האדמה. יש לשאול מהו הקשר בין חטאו של קורח שטען כי כל העדה כולם קדושים לבין עונשו - בליעה באדמה. ולצורך עניין זה יש לבאר מהו עניינו של קין (השורש של קורח) שהיה איש האדמה.

הכל קדוש

המציאות בה אנו מצויים מורכבת מארבעה יסודות: אש, רוח, מים ועפר. העפר הוא הגשמי ביותר מבין הארבעה. קין היה עובד אדמה משמע שהוא הבין שניתן לקדש את המציאות התחתונה ביותר, את האדמה. ואילו הבל כשמו כן הוא (הבל, מלשון רוח) הבין שניתן לתקן את המציאות ממדרגה רוחנית מסויימת, אך לא ניתן לתקן מיידית את המדרגה הנמוכה ביותר.

התפיסה של קין היא תפיסה השואפת לתקן את כל הבריאה על כל מדרגותיה אפילו את המדרגה הנמוכה ביותר, מדרגת העפר. אך מכיוון שזו שאיפה גבוהה מידי ונכונה רק לשלבים האחרונים של תיקון העולם ולא לשלבים הראשונים של הבריאה (שכן בשלבים הראשונים של המציאות, החומר והרוח סותרים זה את זה), נפל קין בחטאו ונתקללה האדמה בעבורו. בכך שנתקללה האדמה, נרמז לקין כי שאיפתו לתקן גם את המדרגות הנמוכות ביותר (בחינת אדמה) לא מתאימה לשלב הזה של המציאות.

ממלכת כהנים

קורח טען, בדומה לקין, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', כלומר הקדושה יכולה להחיות את כולם ולא צריך חילוקי מדרגות של כהן לוי וישראל. הרב צדוק הכהן מלובלין מבאר כי יש אמת בדבריו, שכן בתורה עצמה נאמר: "וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ" (שמות יט, ו), משמע שכל עם ישראל צריכים להיות כהנים וקדושים, וזה לשון קודשו: "אבל האמת כן, שכבר אמר לו (ה' למשה) קודם מתן תורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל ישראל קדושים". (פרי צדיק מאמר קדושת השבת, אות ז) "והם אמרו: כל העדה קדושים ובתוכם ה'. דזהו הקדושה, כשהשם יתברך שוכן בתוכם, והאמת כןולעתיד יהיה לגמרי כן ויהיה ממלכת כהנים". נכון שמצד האידיאל כל העדה כולם קדושים, אך דבר זה יהיה רק לעתיד ולא עכשיו.

בשורש התפיסה קורח וקין שווים. שניהם טענו בשלב מוקדם מידי של המציאות, שהמציאות כבר מתוקנת, וכל המדרגות שישנן במציאות כבר ראויות להיקרא קדושות.

את קורח ועדתו בלעה האדמה, לומר להם כי אין הם צודקים עדיין. לא כל המדרגות של המציאות מקודשות, ומי שחושב שניתן לקדש גם את המדרגות התחתונות בטרם עת, סופו שייבלע באותן מדרגות (ייבלע באדמה).

בני קורח לא מתו

התורה טורחת לספר לנו שלמרות שכל עדת קורח מתו על נשיהם, טפיהם ורכושם, בני קורח לא מתו, "וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת קורח בְּמוֹת הָעֵדָה...וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ(במדבר כו י - יא)והגמרא מבארת כי בתחילה הם היו עם אביהם, ובשעת המחלוקת הם הרהרו תשובה, לכן הם לא מתו.

עוד מובא כי בני קורח היו מהמשוררים שהיו בבית המקדש, כפי שמבאר רבינו בחיי: "ומצינו בני קורח שהיו משוררים בבית המקדש, וזהו שכתוב "לבני קורח מזמור", "שיר מזמור לבני קורח"(רבנו בחיי במדבר כו, יא). כמו כן ידוע הדבר ששמואל הנביא היה מצאצאי קורח.

נראה לומר כי בזה שהתורה מספרת לנו שזרעו של קורח לא נכחד, רצונה לבאר לנו שבתפיסה של קורח יש משהו נכון, שעתיד להתקיים רק בעתיד, ולכן בניו לא מתו.

לסיכום

קורח וקין מייצגים את התפיסה שניתן לקדש כבר עכשיו את כל המציאות. קין עבד את האדמה כלומר רצה לרומם גם את מדרגות החומר, וקורח טען שכל העדה כולם קדושים ורצה לומר שהמדרגה שתהיה לעתיד לבוא, בה כל ישראל יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, קיימת כבר עכשיו. הם טעו. ואצל שניהם האדמה פצתה את פיה, לרמוז להם כי בשלב הזה של המציאות לא ניתן לתקן את המדרגות הנמוכות (בחינת אדמה), ולכן הם נבלעו בהן. אך מכיוון שיש בשורש התפיסה הזאת אידיאל שעתיד להתקיים, זכה קורח ונקראה פרשה על שמו. כמו כן מבארת התורה ש"בני קורח לא מתו", ללמדך שמשהו מהתפיסה של קורח צריך להישמר, והוא עתיד להתגלות.