פרשת עקב - מה אברך לה'?

פרשת עקב - מה אברך לה'?
בפרשתנו מובא הציווי לברך את ה', "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ" (דברים ח, י)בגמרא (ברכות ז:) מובא כי פעם אחת נכנס רבי ישמעאל לקודש הקודשים, ושם ביקש ה' ממנו (מרבי ישמעאל)שיברך אותו. כיצד ניתן להבין גמרא זו, וכי ה' צריך ברכה מבן אנוש? מהי משמעות הברכות שאנו מברכים את ה' בכל יום ויום, וכי ה' צריך את ברכותינו? כיצד פועלת ברכת הצדיק?
הרב חנניה מלכה 14.8.14
 
"וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ(דברים ח, י)

שאלה

בפרשתנו מובא הציווי לברך את ה', "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ"(דברים ח, י)

בגמרא (ברכות ז:) מובא כי פעם אחת נכנס רבי ישמעאל לקודש הקודשים, ושם ביקש ה' ממנו (מרבי ישמעאל) שיברך אותו.

כיצד ניתן להבין גמרא זו, וכי ה' צריך ברכה מבן אנוש? מהי משמעות הברכות שאנו מברכים את ה' בכל יום ויום, וכי ה' צריך את ברכותינו? כיצד פועלת ברכת הצדיק?

ה' לא צריך את ברכותינו

 

ספר החינוך דן בשאלה זו ואומר: "צריך אתה להבחין כי באמרינו תמיד בברכות: ברוך אתה השם, אין המשמעות...להוסיף ברכה (לה') שאינו צריך לשום תוספת חלילה, כי הוא האדון על הכול, וכל הברכות הוא מחדש אותן וממציאן מאין" (ספר החינוך, מצווה תל). מדבריו עולה כי ודאי וודאי שה' הטוב אינו צריך את ברכותינוולכן יש לברר מהי משמעותה של הברכה?

ברכה - המשכה

 ברכה משמעותה - המשכה. על ידי ברכה ממשיכים שפעהמברך ממשיך שפע ממקור הברכה (הקב"ה)למתברך. המילה ברכה באה מלשון הַברכה. מהי הַברכה? כאשר החקלאים רוצים להמשיך מענף אחד עוד ענף, הם מבריכים (ממשיכים) ייחור (ענף אחד) לארץ, ומפעולה זו יוצאים שני ענפים. והמילה בּרכה באה מלשון "הברכה" ומשמעותה - המשכת שפע. על ידי הבּרכה ממשיכים שפע מהבורא לנברא.

במידת הרחמים

מקור כל השפע בעולם הוא הקב"ה וכל רצונו של הקב"ה להמשיך שפע לברואיו. אבל על ידי עוונותינו מידת הדין מקטרגת (חוסמת) ולא נותנת לשפע לעבור, ולכן אנו צריכים צדיקים שיש להם זכות שימתיקו את מידת הדין, לצדיקים יש זכות גדולה ויש ביכולתם לשחרר את 'החסימות' המעכבות את השפע שהבורא רוצה לתת לנו.ולכן "ה' אוהב צדיקים" כי בזכותם השפע שהוא רוצה לתת יכול לעבור לעולם.

ברכני - המשך ממני

על פי יסודות אלו מובנת הגמרא: ה' ביקש מרבי ישמעאל (שהוא הצדיק) "ברכני", דהיינו שימשיך שפעו של ה' לעולם, וכמבואר לעיל, השפע שה' רוצה לתת מתעכב בגלל מידת הדין ולכן ברכו רבי ישמעאל שיתנהג עם בני ישראל במידת הרחמים ויכנס להם לפנים משורת הדין.

הסבר נפש החיים

ומעין דברים אלו הסביר רבי חיים מוולוזי'ן בספרו " נפש החיים(שער ב, פ"א), וזה לשון קודשו: "והעניין כי מלת ברוך. אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון. שהרי כשאמר לרבי ישמעאל: "ישמעאל בני, ברכני". לא אמר (רבי ישמעאל) שם שום שבח בברכתו אלא תפלה ובקשת רחמים (יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך וכו'). אבל האמת. כי ברוך פירושו לשון תוספת ורבוי...ובזוהר אמר בכמה מקומות (שפרוש המילה ברכה היא) לאמשכא ברכאן כו'. לארקא ברכאן. לאוסיפי ברכאן" (להמשיך ברכה, להריק ברכה, להוסיף ברכה וכו').

לסיכום

 א. ברכה משמעותה - המשכת שפע מה' אלינו.

 ב. בקשת ה' מרבי ישמעאל, ברכני, פרושה: המשך ממני (מה') שפע לעולם.

 ג. כשאנו מברכים ברכה (חוץ מזה שאנו מודים לה') אנו ממשיכים שפע מה' אלינו.

 ד. גם כאשר הולכים לצדיק ומבקשים ברכה - הצדיק על ידי זכותו וברכתו, ממשיך שפע מה' למתברך.

 ויהי רצון שה' יתברך, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ונאמר אמן!