פרשת וישב - מכירת יוסף

פרשת וישב - מכירת יוסף
"וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים סֹחֲרִים וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת יוֹסֵף מִן הַבּוֹר וַיִּמְכְּרוּ אֶת יוֹסֵף" (שמות לז, כח). מי מכר את יוסף?
הרב חנניה מלכה 11.12.14

סיפור המקרה
יוסף הלך בשליחות אביו לבדוק את שלום אחיו. כאשר ראוהו אחיו מרחוק תכננו ביניהם שהם יהרגוהו, ישליכוהו לבור, ויאמרו ליעקב כי "חיה רעה אכלתהו". ראובן הציע הצעה אחרת - לזרוק את יוסף לבור. הצעתו התקבלה, וכן היה שכאשר הגיע אליהם יוסף הם זרקו אותו לבור, ומיד לאחר מכן ישבו לאכול לחם. במהלך הסעודה הגיעה לקראתם אורחת ישמעאלים ואז הציע יהודה לאחיו למכור את יוסף לישמעאלים.

המכירה
האחים הסכימו למכור את יוסף לישמעאלים, ולפי זה הפסוק המתאר את מכירת יוסף אמור היה לתאר כיצד האחים העלו את יוסף מהבור ומכרו אותו לישמעאלים, אך הפסוק מתאר משהו אחר: "וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים סֹחֲרִים וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת יוֹסֵף מִן הַבּוֹר וַיִּמְכְּרוּ אֶת יוֹסֵף לַיִּשְׁמְעֵאלִיםבְּעֶשְׂרִים כָּסֶף וַיָּבִיאוּ אֶת יוֹסֵף מִצְרָיְמָה" (שמות לז, כח).
מפסוק זה משמע כי לא האחים הם אלה שמכרו את יוסף, אלא המדיינים, שעברו באותו מקום, משכו את יוסף ומכרו אותו לישמעאלים.

מי מכר את יוסף?
בנושא זה יש שלוש שיטות מרכזיות:
א. האחים.
ב. המדיינים.
ג. ה'.


האחים מכרו את יוסף
השיטה המקובלת היא שהאחים מכרו את יוסף למדיינים והמדיינים מכרו אותו לישמעאלים. כך מבאר רש"י במקום וזה לשונו:
"וימשכו - בני יעקב - את יוסף מן הבור, וימכרוהו לישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים למצרים" (רש"י על בראשית לז, כח). וכהבנת רש"י הבינו רוב המפרשים.


המדיינים מכרו את יוסף
הרשב"ם (שם) מבאר כי האחים לא מכרו את יוסף. לא רק שהם לא מכרוהו, הם אפילו לא ידעושהוא נמכר. שכן המדיינים הם שמשכו את יוסף מהבור ומכרוהו לישמעאלים כפי שביארנו לעיל בפשט הפסוקים.
וכן פירש רבינו בחיי (על בראשית מב, כא), שהאחים לא ידעו מי מכר את יוסף. ועל פי זה הוא מבאר מדוע לאחר שנים, כשיוסף מתנכר לאחיו והם עושים חשבון נפש, הם מאשימים את עצמם שלא שמעו את תחנוניו של יוסף שיוציאוהו מן הבור. אך הם לא חשים כל אשמה על מכירתו, כיוון שהם באמת לא מכרוהו.
 גם החיזקוני (על בראשית לז, כח) מבאר כי האחים לא מכרו אותו, ומביא לכך ב' ראיות נוספות: א.אם היו האחים יודעים כי יוסף אחיהם חי, במהלך השנים שהוא נעדר, הם היו מחפשים אותו בכל העולם כדי לדעת מה קרה איתו. ב. אם הם מכרו אותו, מדוע לא עלה בהם ספק, כאשר יוסף הושיב אותם, הבכור לפי בכורתו והצעיר לפי צעירותו, שאולי אחיהם הוא.


קצת קשה?
על השיטה האומרת כי האחים לא מכרו את יוסף ישנן שתי קושיות מרכזיות:
א. הרי כאשר יוסף מתודע לאחיו, הוא אומר להם בפרוש, שהם מכרוהו, "וַיֹּאמֶר אֲנִי יוֹסֵף אֲחִיכֶם אֲשֶׁר מְכַרְתֶּם אֹתִי מִצְרָיְמָה" (בראשית מה, ד).
ב. במדרש 'אלה אזכרה' מסופר על קיסר שלמד תורה. וכאשר הוא הגיע לפסוק ו"גונב איש ומכרומות יומת" קרא לחכמים ואמר להם כשמכיוון שאחי יוסף גנבו אותו ומכרו אותו, והייתה מגיעה להם מיתה, עתה ימותו עשרה מחכמי מישראל במקומם (עשרה הרוגי מלכות). ומובא שם כי רבי ישמעאל כהן גדול עשה באותה העת עליית נשמה, ואמר לו המלאך גבריאל, כי גזירה זו חתומה מאת ה'. משמע שהם אכן מכרו אותו!


הם גרמו למכירתו
רבינו בחיי (על בראשית לז, כח) מיישב את הקושיות הללו, ואומר שבאמת הם לא מכרוהו בפועל, אבל מכיוון "שהם היו סבת המכירה, גדולי עולם כמותם ראויים להענש על השלכת אחיהם הנכבד לבור, ולהחשב להם לרציחה, כאלו הרגוהו בידם. כי אין הפרש בין ההורג את חברו בידים או המסבב(הגורם) לו מיתה".

ה' מכר את יוסף
המדרש על הפסוק "לְכוּ וּרְאוּ מִפְעֲלוֹת אֱלֹהִים נוֹרָא עֲלִילָה עַל בְּנֵי אָדָם" (תהלים סו, ה), מבאר כי ישנם מצבים שה' כביכול מעליל על בני אדם עלילות כדי לקיים כל מיני גזרות הקבועות מראש. המדרש פותח במשל "משל למה הדבר דומה לאדם שהחליט לגרש את אישתו וכתב כבר גט, ונכנס לביתו וחיפש עלילה. אמר לה: מיזגי לי את הכוס. וכשמזגה לו את הכוס, כעס עליה ונתן לה את הגט. אמרה לו: מה פשעי? אמר לה: צאי מביתי שמזגת לי כוס פושר. אמרה לו: כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פושר שכתבת הגט והביאתו בידך?" (תנחומא פ"ד, אות ד).
המדרש מביא מספר דוגמאות לכך שה' מעליל עלילות על בני האדם ואחת מהם היא מכירת יוסף. מכיוון שהיה הקב"ה צריך לקיים את הבטחתו לאברהם אבינו שבניו ירדו למצרים ויעלו ברכוש גדול, הוא סובב שימכר יוסף, על מנת שירדו ישראל למצרים.
וזה לשון המדרש: "ואמר רבי יודן היה הקב"ה מבקש לקיים גזירת "ידוע תדע" (כי גר יהיה זרעך...ואח"כ יצאו ברכוש גדול). והביא עלילה לכל דברים אלו כדי שיאהב יעקב את יוסף, וישנאוהו אחיו, וימכרו אותו לישמעאלים, ויורידוהו למצרים, וישמע יעקב שיוסף חי במצרים, וירד עם השבטים וישתעבדו שם".


לסיכום
לדעת חלק מהמפרשים האחים מכרו את יוסף. לדעת מפרשים אחרים האחים לא מכרו את יוסף, אך מכיוון שהם גרמו בעקיפין למכירתו, נענשו אחר כך עשר הרוגי מלכות. והמדרש מבאר כי מעל כל המהלך הנ"ל רוח אלוקים מרחפת, לקיים את הבטחת ה' לאברהם אבינו "ידוע תדע".