פרשיות מטות ומסעי - החובה לעלות לארץ

פרשיות מטות ומסעי
החובה לעלות לארץ

"וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ כִּי לָכֶם נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ לָרֶשֶׁת אֹתָהּ" (במדבר לג, נד) בפרשתנו מובא הציווי לרשת את הארץ ולהתנחל בה: "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן אֶל אֶרֶץ כְּנָעַן וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם...וְהוֹר ַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ כִּי לָכֶם נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ לָרֶשֶׁת אֹתָהּ. וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת הָאָרֶץ" (במדבר לג, נא - נד). על עצם העובדה שדור יוצאי מצרים היה צריך לכבוש את הארץ אין עוררין, אך במהלך הגלות היו שטענו כי אסור לעם ישראל לעלות לארצו ועליו לחכות שהקב"ה יבוא ויגאלו. ולכן נשאלת השאלה, האם יש חיוב על עם ישראל בתור עם לעלות לארץ?
הרב חנניה מלכה 16.7.15

שלושת השבועות
בשיר השירים נאמר בג' מקומות (פ"ב, ז. פ"ג, ה. פ"ח, ד.) שה' השביע את בנות ירושלים שלא יעירו ולא יעוררו את האהבה עד שתחפץלא
ברור בפסוק מהי האהבה, שאותה אסור לעורר, ומהי השבועה שהשביע ה' את בנות ירושלים.
אך בגמרא (כתובות קי:) מבאר רבי זירא מהם שלושת השבועות הנ"ל, וזה לשונו: "ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה. ומבאר רש"י כי השבועה שהשביע ה' את בנות ירושלים היא שלא יעלו ישראל יחד ביד חזקה מעבר לחומות הגלות (ועיין שם לגבי ב' השבועות האחרות).
מגמרא זו למדו חלק מהפוסקים כי אסור לעלות לארץ ישראל בגלל השבועה שהשביענו ה' שלא לעלות בחומהאחד מהם הוא ר' יצחק לאון (מחבר פירוש 'מגילת אסתר' על הרמב''ם ) שכתב שמצוות ירושת הארץ לא נוהגת היום בגלל שלושת השבועות הנ"לובאמת, גמרא זו היוותה בסיס חלקי לסיבת אי עלייתם לארץ של חלק מרבני חו"ל עם קום המדינה.


לגמרא זו נאמרו מספר דחיות. נציג חלק מהם.

חכמי ארץ ישראל התנגדו לגמרא זו
אבן הבוחן של גמרא זו הייתה בימי עזרא הסופר בו נתבקשו ישראל לעלות לארץ ישראל. הרוב נשארו בבבל והמיעוט עלו לארץ.
הגמרא מספרת כי ריש לקיש (שהיה מחכמי ארץ ישראל) שחה בנהר. בא רבה בר בר חנה (שהיה מחכמי בבל) ונתן לו יד לעזור לו לצאת. וריש לקיש אמר לו שהוא שונא את חכמי בבל על כך שלא עלו לארץ בעליית עזרא (יומא ט:). ובמדרש מסופר שכאשר ריש לקיש היה רואה את עולי בבל נאספים בשוק היה אומר להם שיתפזרו, שכן בימי עליית עזרא הם לא התקבצו כך ועכשיו הם מתקבצים ונעשים כמו חומה! (שרהש"ר, פרשה ח).
עוד מובא בגמרא (מנחות ק.) כי חכמי ארץ ישראל היו קוראים לאלכסנדריים, בבלים, בגלל שהיו שונאים את הבבליים. והתוספות שם מבארים כי הם שנאו אותם על שלא עלו בימי עזרא.
וסיכם את עניין הנ"ל הרה"ג מרדכי עטיה זצ"ל בספרו "לך לך" וזה לשונו: "פקח עינך וראה איך חכמי ארץ ישראל התירו לעצמם לומר בפירוש שהם שונאים את חכמי בבל, ולכאורה עברו על הפסוק "לא תשנא את אחיך". וכל זה להראות לנו, כמה חובה על האדם הישראלי לעלות לארץ ישראל, היפך סברת המתנגדים לרעיון העליה לארץ ישראל המסתמכים על מאמר הגמרא בכתובות (קיא.): שלשה שבועות השביע הקב"ה את ישראל".


רבי זירא בעל השמועה (של ג' השבועות) חזר בו.
המדרש (שירהש"ר, ח) מספר כי כאשר היה רבי זירא בארץ ישראל, הוא קנה בשוק, ואמר למוכר שישקול לו יפה. והמוכר ענה לו: "אין אתה יוצא מכאן, בבלי, שאבותיך החריבו את הבית" (בגלל שלא עלו בימי עזרא). בתחילה רבי זירא התפלא, אבל אחר כך, המדרש מספר, שהוא הודה למוכר ואמר: "יפה לימדנו עם הארץ". משמע שרבי זירא עצמו שלימד את שלושת השבועות במסכת כתובות חזר בו. וכן כתב הרב מרדכי עטיה (שם) וזה לשונו: "וגם רבי זירא מרא דשמעתא דכתובות חזר בו וסבר כחכמי ארץ ישראל כמבואר במדרש רבה".

הדבר לא נפסק להלכה
גמרא זו שאמר רבי זירא בעניין שלושת השבועות לא נפסקה להלכה בספרי ההלכה המרכזיים של עם ישראל (רי"ף, ראש, רמב"ם, שולחן ערוך וכדו'). ללמדך שגמרא זו היא מדרש ולא גמרא הלכתית. ויש עוד מספר רב של דחיות לעניין הרלוונטיות של ג' השבועות לימינו אנו, אך קצרה היריעה מלהכיל נושא טעון זה, ותן לחכם ויחכם עוד.

לסיכום
השבועה שהשביע ה' את ישראל לא לעלות בהמוניהם לארץ ישראללא תקפה הלכה למעשה לימינו אנו.