פרשת ניצבים


הרב אבי נאום-פרשת נצבים
ראש השנה ופרשת נצבים
כל ישראל ערבים זה בזה


הרב גבריאל קרסקס - פרשת נצבים
יציבות לעומת ההליכההרב אבי נאום - פרשת ניצבים-וילך
פירוש הפרשה