פרשת וילך


הרב גבריאל קרסקס - פרשת נצבים-וילך
הסתירה והאחדות שבין הפרשיות


הרב אבי נאום - פרשת נצבים-וילך
פירוש הפרשה