פרשת דברים


הרב גבריאל קרסקס - פרשת דברים שבת חזון            
נאום משה ותוכחותיו לפני כניסת עם ישראל
לארץ ישראל

הרב אבי נאום - פרשת דברים
הקדמת רבי משה בן נחמן לחומש דברים
 

הרב גבריאל קרסקס - פרשת דברים
המעבר מהמדבר לארץ ישראל
הרב אבי נאום - פרשת דברים